Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 233, 10-750 Olsztyn
adres koresp.: Urząd Miasta Olsztyna, MODGiK
pl. Jana Pawła II Nr 1, 10-101 Olsztyn
rachunek bankowy: 26 1030 1218 0000 0000 9040 1017
tel.: 89 5232419, e-mail:modgik [na] olsztyn.eu

Do pobrania

* Pobrany plik o nazwie baza_RRRR-MM-DD.fdb należy zapisać do podkatalogu Data w katalogu programu TurboMAP np. c:\TurboMAP\Data\ pod nazwą baza.fdb - nadpisując plik istniejący.

** Udostępnione formatki są zalecane do stosowania w zakresie treści opisu pozaramkowego mapy do celów projektowych (MDCP) oraz mapy sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego (MGIPOB).

Pobrane pliki formatek należy zapisać do podkatalogu Formatki w katalogu programu TurboMAP np. c:\TurboMAP\Szablony\.

Informacja

Komunikacja pomiędzy ośrodkiem a wykonawcami posiadającymi konta w portalu WebEWID odbywa się poprzez ten portal.

Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, materiały wykazane w katastrze nieruchomości, niezbędne do analizy granic dzielonej działki są udostępniane po okazaniu zatwierdzonego wstępnego projekt podziału.

Udostępnianie "plików do modyfikacji" (kcd z blokadą) odbywa się po zakończeniu pomiarów i zgłoszeniu gotowości do przystąpienia do opracowania wyników pomiarów i utworzenia roboczej bazy danych. Zgłoszenie gotowości (zamówienie "pliku do modyfikacji"), wraz z informacją o pomierzonych obiektach, należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci wiadomości zapisanej w pliku tekstowym dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety - przycisk: aparat). Domyślna długość blokady wynosi 5 dni roboczych. W przypadku dużych, skomplikowanych lub nietypowych opracowań długość blokady należy uzgodnić indywidualnie. Po upływie zadeklarowanego terminu blokada może zostać usunięta w przypadku konieczności udostępnienia "plików do modyfikacji" innemu wykonawcy.

Potwierdzenia dokonania opłaty wygenerowane ze strony operatora bankowego należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci pliku zapisanego w formacie pdf dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety - przycisk: aparat).

Warto również śledzić wiadomości zawarte w "informacjach z ośrodka" (Portal geodety - przycisk: białe "i" na niebieskim tle).

E-usługi

Udostępnianie danych przestrzennych, materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacja e-usług odbywa się za pomocą aplikacji internetowej WebEWID (instrukcja obsługi).

Do korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji WebEWID zalecane jest stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek wyłącznie w najnowszych wydaniach.

Zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie działania portalu WebEWID przyjmują:

Stanowiska Głównego Geodety Kraju

Wybrane wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju odnoszące się do zapisów treści rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r.

Uwaga, ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie daje upoważnienia Głównemu Geodecie Kraju do wydawania interpretacji prawa. Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako stanowiska w sprawie.

Projekty UE realizowane w MODGiK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Czy wiesz, że?

W 2013 r. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonujący w strukturach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna został zakwalifikowany do finałowego etapu Plebiscytu GEODETY i RICOH Polska na najlepszy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce, w ramach którego zajął 5 miejsce w Polsce.

Charakterystyka zasobu gromadzonego w MODGiK Olsztyn

System odniesień

System teleinformatyczny

Gromadzone zbiory danych

Opracowania kartograficzne tworzone na podstawie ww. zbiorów danych

* pełne pokrycie mapy numerycznej w postaci wektorowej, zredagowanej w skali 1:500.

Dane statystyczne

* stan na dzień 8 marca 2013 r. (wartości zmienne w czasie)