Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 233, 10-750 Olsztyn
adres koresp.: Urząd Miasta Olsztyna, MODGiK
pl. Jana Pawła II Nr 1, 10-101 Olsztyn
rachunek bankowy: 26 1030 1218 0000 0000 9040 1017
tel.: 89 5232419, e-mail:modgik [na] olsztyn.eu

Do pobrania

* Pobrany plik o nazwie baza_RRRR-MM-DD.fdb należy zapisać do podkatalogu Data w katalogu programu TurboMAP np. c:\TurboMAP\Data\ pod nazwą baza.fdb - nadpisując plik istniejący.

** Udostępnione formatki są zalecane do stosowania w zakresie treści opisu pozaramkowego mapy do celów projektowych (MDCP) oraz mapy sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego (MGIPOB).

Pobrane pliki formatek należy zapisać do podkatalogu Formatki w katalogu programu TurboMAP np. c:\TurboMAP\Szablony\.

Informacje

Aktualizacja formatek z opisami pozaramkowymi

W ramce (po prawej stronie) umieszczono do pobrania zaktualizowane formatki z opisami pozaramkowymi zalecanymi do stosowania przy sporządzaniu MDCP oraz MGIPOB w postaciach nieelektronicznych (drukowanych), przeznaczonych do uwierzytelnienia w tut. MODGiK.

Aktualizacja TurboMAP - eksport KCD do DXF

Informuję, że najnowsza wersja programu TurboMAP 9.0 w wersji demonstracyjnej (bez klucza) pozwala na eksport danych z plików w formatcie KCD m.in. do plików w formacie DXF 2000 firmy Autodesk oraz DGN V7 firmy Bentley Systems.

Jednocześnie informuję, że dane zapisane w poniższych formatach można przeglądać w następujących ogónodostępnych i darmowych serwisach:

Umieszczanie w sprawozdaniu technicznym numeru licencji ASG-EUPOS

Na podstawie § 71 ust. 7 pkt 6a Rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), w przypadku wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS, w sprawozdaniu technicznym należy podać numer licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS wystawionej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.).

Zmiana adresu WebEWID'a

Informuję o zmianie adresu aplikacji internetowej WebEWID. W przypadku problemów z wejsciem proszę wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej (klawisze skrutu: CTRL+R, CTRL+F5 lub F5).

Włączenie stacji OPNT do ASG-EUPOS

Informuję o włączeniu stacji OPNT (położonej na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego) do serwisów czasu rzeczywistego ASG-EUPOS. Stacja udostępnia dane korekcyjne RTK oraz została włączona do strumieni sieciowych RTN.

Aktualizacja TurboMAP - przekodowanie klucza zabezpieczającego

W związku z aktualizacją systemu TurboEWID do wersji 9.0 i ze zmianą struktury bazy danych w odgik, proszę o pobranie i aktualizację aplikacji TurboMAP (w najnowszej wersji) oraz o pobranie pliku baza.fdb. Jednocześnie informuję, że:

Aktualizacja WebEWID - zgłoszenia prac geodezyjnych

Informuję o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na:

Nowe przepisy prawa dot. EGiB, GESUT, BDOT500, mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej

WebEWID - ortofotomapa

Informuję o opublikowaniu w aplikacji internetowej WebEWID warstw rastrowych z ortofotmapą. WebEWID posiada również możliwość dodania warstw z serwisami WMS, np. z ortofotomapą pochodzącą z geoportal.gov.pl.

Aktualizacja WebEWID - osnowa geodezyjna

Informuję o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na: Jednocześnie proszę o przeprowadzenie aktualizacji przeglądarek internetowych do ich najnowszych, stabilnych wersji. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerami tel. 89 523-24-19 lub 89 523-27-74.

Aktualizacja WebEWID - udostępnianie materiałów

Informuję o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na:

Komunikacja

Komunikacja pomiędzy ośrodkiem a wykonawcami posiadającymi konta w aplikacji internetowej WebEWID odbywa się poprzez tą aplikację.

Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, materiały wykazane w katastrze nieruchomości, niezbędne do analizy granic dzielonej działki są udostępniane po okazaniu zatwierdzonego wstępnego projekt podziału.

Pliki do modyfikacji

Udostępnianie "plików do modyfikacji" (kcd z blokadą) odbywa się po zakończeniu pomiarów i zgłoszeniu gotowości do przystąpienia do opracowania wyników pomiarów i utworzenia roboczej bazy danych. Zgłoszenie gotowości (zamówienie "pliku do modyfikacji"), wraz z informacją o pomierzonych obiektach, należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci wiadomości zapisanej w pliku tekstowym dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety - przycisk: aparat).

Domyślna długość blokady wynosi 5 dni roboczych. W przypadku dużych, skomplikowanych lub nietypowych opracowań długość blokady należy uzgodnić indywidualnie. Po upływie zadeklarowanego terminu blokada może (nie musi) zostać usunięta w przypadku konieczności udostępnienia "plików do modyfikacji" innemu wykonawcy.

Potwierdzenia opłat

Potwierdzenia dokonania opłaty wygenerowane ze strony operatora bankowego należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci pliku zapisanego w formacie pdf dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety - przycisk: aparat).

Warto również śledzić wiadomości zawarte w "informacjach z ośrodka" (Portal geodety - przycisk: białe "i" na niebieskim tle).

E-usługi

Udostępnianie danych przestrzennych, materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacja e-usług odbywa się za pomocą aplikacji internetowej WebEWID (instrukcja obsługi).

Do korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji WebEWID zalecane jest stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek wyłącznie w najnowszych wydaniach.

Zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie działania aplikacji internetowej WebEWID przyjmują:

Stanowiska Głównego Geodety Kraju

Wybrane wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju odnoszące się do zapisów treści rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r.

Uwaga, ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie daje upoważnienia Głównemu Geodecie Kraju do wydawania interpretacji prawa. Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako stanowiska w sprawie.

Projekty UE realizowane w MODGiK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Czy wiesz, że?

W 2013 r. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonujący w strukturach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna został zakwalifikowany do finałowego etapu Plebiscytu GEODETY i RICOH Polska na najlepszy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce, w ramach którego zajął 5 miejsce w Polsce.

Charakterystyka zasobu gromadzonego w MODGiK Olsztyn

System odniesień

System teleinformatyczny

Gromadzone zbiory danych

Opracowania kartograficzne udostępniane na podstawie ww. zbiorów danych

* pełne pokrycie tzw. mapy numerycznej w postaci elektronicznej (obiektowo-wektorowej), zredagowanej w skali 1:500.

Dane statystyczne

* stan na dzień 8 marca 2013 r. (wartości zmienne w czasie)

Pliki cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). W związku z powyższym użytkownik strony może we własnym zakresie ustawić w przeglądarce internetowej poziom, czy, ile i jakie chce cookies przechowywać. Brak takich ustawień jest świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies przez użytkownika strony.