Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 233, 10-750 Olsztyn
adres koresp.: Urząd Miasta Olsztyna, MODGiK
pl. Jana Pawła II Nr 1, 10-101 Olsztyn
rachunek bankowy: 96 1020 3541 0000 5702 0290 6170
tel.: 89 5232419, e-mail: modgik [na] olsztyn.eu

Do pobrania

* Pobrany plik należy zapisać do podkatalogu Data w katalogu programu TurboMAP, np. c:\TurboMAP\Data\ pod nazwą baza.fdb – nadpisując plik istniejący.

** Powyższe formatki są zalecane do stosowania w zakresie treści opisu pozaramkowego mapy do celów projektowych (MDCP) oraz mapy sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego (MGIPOB) w postaciach nieelektronicznych (drukowanych), przeznaczonych do uwierzytelnienia w tut. MODGiK.

Pobrane pliki formatek należy zapisać do podkatalogu Formatki w katalogu programu TurboMAP np. c:\TurboMAP\Szablony\.

Odnośniki

Aktualizacja systemu

W związku z przeprowadzeniem aktualizacji aplikacji TurboEWID i WebEWID, proszę wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych tworzęcych i edytujących pliki do modyfikacji, o pobranie i aktualizację aplikacji TurboMAP (do najnowszej wersji 9.2) oraz pobranie i stosowanie aktualnego pliku baza.fdb.

Jednocześnie proszę o przekazywanie na adres ośrodka informacji zwrotnych nt. ewentualnych nieprawidłowości zauważonych w Portalu.

PayByNet

Informujemy, że w aplikacji WebEWID została wyłączona usługa płatnosci online PayBynet. Usługa zostanie ponownie włączona po aktualizacji systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nowy rachunek bankowy

Informujemy, że od 01 lutego 2018 r. funkcjonuje nowy rachunek bankowy 96 1020 3541 0000 5702 0290 6170. Obsługę bankową realizuje PKO Bank Polski SA.

Zgłszanie prac geodezyjnych

Informujemy, że został wyłączony dostęp do Portalu Geodety w tzw. starym WebEWiD. Prace geodezyjne można zgłaszać jedynie poprzez Portal Geodety w tzw. nowym WebEWiD dostepnym pod adresem https://webewid.olsztyn.eu/.

Potwierdzenia opłat

Potwierdzenia dokonania opłaty wygenerowane ze strony operatora bankowego należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci pliku zapisanego w formacie pdf, dodanym do "pozycji opłaty" (Portal geodety – dolna zakładka opłaty/prot. uzgodn. – przycisk: aparat).

Nowy WebEWID

Informujemy o uruchomieniu nowej wersji aplikacji WebEWID, wraz z nowymi: Portalem Mapowym, Portalem Geodety oraz Narady Koordynacyjnej.

Dotychczasowy wersja WebEWID będzie dostępna do czasu przeniesienia wszystkich funkcjonalności do nowej wersji aplikacji. Jednocześnie prosimy o przesyłanie informacji nt. zauważonych braków lub nieprawidłowości.

Pliki do modyfikacji

Udostępnianie "plików do modyfikacji" odbywa się po zakończeniu pomiarów i zgłoszeniu gotowości przystąpienia do opracowania wyników pomiarów i utworzenia roboczej bazy danych, wraz ze wskazaniem nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych. Zgłoszenie gotowości (zamówienie "pliku do modyfikacji"), wraz z informacją o ww. danych, należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci wiadomości zapisanej w pliku tekstowym dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety – przycisk: aparat).

Domyślna długość blokady wynosi 5 dni roboczych. W przypadku dużych, skomplikowanych lub nietypowych opracowań długość blokady należy uzgodnić indywidualnie*. W przypadku obszarów, na których prowadzone są prace geodezyjne przez kilku wykonawców prac, w celu udostępnienia plików kolejnemu wykonawcy, blokada zostanie usunięta automatycznie (bez uprzedniego powiadomienia):

Po usunięciu blokady można wystąpić o ponowne udostępnienie „pliku do modyfikacji”.

* Obsługa interesantów: pn. godz. 8:00-15:00; wt.-pt. godz. 8:00-14:00, tel. 89 5232419

Pomiary geodezyjne a licencja

Przypominamy, że data licencji uzyskanej przez wykonawcę prac geodezyjnych (dot. w szczególności punktów osnowy geodezyjnej), nie może być późniejsza niż data wykonywanych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (pomiary winny być wykonywane po uzyskaniu licencji a nie odwrotnie).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych winien uzyskać od organu udostępniającego materiały zasobu licencję, która określa uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów.

Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów, w myśl przepisów art. 48a ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Umieszczanie w sprawozdaniu technicznym numeru licencji ASG-EUPOS

Na podstawie § 71 ust. 7 pkt 6a Rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), w przypadku wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS, w sprawozdaniu technicznym należy podać numer licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS wystawionej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.).

Włączenie stacji OPNT do ASG-EUPOS

Stacja referencyjna GNSS (zainstalowana w Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego) została włączona do serwisów czasu rzeczywistego ASG-EUPOS. Stacja udostępnia dane korekcyjne RTK oraz została włączona do strumieni sieciowych RTN.

Aktualizacja WebEWID – zgłoszenia prac geodezyjnych

W związku z aktualizacją aplikacji internetowej WebEWID proszę o zwrócenie uwagi na konieczność uzgadnia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (zakładka: opłaty / protokoły uzgodnień – przyciski akceptacji, odrzucenia i wydruku protokołu uzgodnień). Do czasu akceptacji ww. uzgodnienia, udostępnione materiały zasobu są zablokowane do pobrania.

Aktualizacja WebEWID – osnowa geodezyjna

Informujemy o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na:

Jednocześnie proszę o przeprowadzenie aktualizacji przeglądarek internetowych do ich najnowszych, stabilnych wersji. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerami tel. 89 5232419

Aktualizacja WebEWID – udostępnianie materiałów zasobu

Informujemy o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na:

Charakterystyka zasobu gromadzonego w MODGiK

System odniesień

System teleinformatyczny

Ewid 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. składająca się z komponentów:

Zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Udostępnione z pzgikb dane, zapisane w poniższych formatach można przeglądać w:

Aplikacja TurboMAP w wersji demonstracyjnej (bez klucza) umożliwia na przeglądanie atrybutów obiektów oraz eksport NIE zmodyfikowanych plików w formacie KCD do plików w formacie DXF wer. 2000 lub DGN wer. 7. Eksport danych ze zmodyfikowanych plików w formacie KCD lub eksport do innych formatów wymaga użycia klucza sprzętowego HASP.

W związku z cyklicznymi aktualizacjami systemu EWID 2007 w odgik ważne jest regularne pobieranie i aktualizacja przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych aplikacji TurboMAP (do najnowszej wersji) oraz pobranie pliku baza.fdb.

Opracowania kartograficzne udostępniane na podstawie ww. zbiorów danych

* pełne pokrycie mapy w postaci elektronicznej (obiektowo-wektorowej), zredagowanej w skali 1:500.

Dane statystyczne

* stan na dzień 8 marca 2013 r. (wartości zmienne w czasie)

Przestrzenie nazw baz danych

E-usługi

Udostępnianie materiałów, w tym zbiorów danych, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także realizacja e-usług odbywa się za pomocą aplikacji internetowej WebEWID (instrukcja obsługi).

Do korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji WebEWID zalecane jest stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek wyłącznie w najnowszych wydaniach.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do aplikacji WebEWID należy wyczyścić w przeglądarce pamięć podręczną i pliki cookies.

Zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie działania aplikacji internetowej WebEWID przyjmują:

Projekty zrealizowane w MODGiK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zobacz więcej nt. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Olsztyna.

Pliki cookies

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Użytkownik strony może we własnym zakresie ustawić w przeglądarce internetowej poziom definiujący czy, ile i jakie pliki cookies chce przechowywać. Brak takich ustawień jest świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies przez użytkownika strony.

Zobacz więcej nt. polityki prywatności stron Urzędu Miasta Olsztyna.