Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 233, 10-750 Olsztyn
adres koresp.: Urząd Miasta Olsztyna, MODGiK
pl. Jana Pawła II Nr 1, 10-101 Olsztyn
rachunek bankowy: 26 1030 1218 0000 0000 9040 1017
tel.: 89 5232419, e-mail: modgik [na] olsztyn.eu

Do pobrania

* Pobrany plik należy zapisać do podkatalogu Data w katalogu programu TurboMAP, np. c:\TurboMAP\Data\ pod nazwą baza.fdb – nadpisując plik istniejący.

** Udostępnione formatki są zalecane do stosowania w zakresie treści opisu pozaramkowego mapy do celów projektowych (MDCP) oraz mapy sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego (MGIPOB) w postaciach nieelektronicznych (drukowanych), przeznaczonych do uwierzytelnienia w tut. MODGiK.

Pobrane pliki formatek należy zapisać do podkatalogu Formatki w katalogu programu TurboMAP np. c:\TurboMAP\Szablony\.

Odnośniki

Informacje

Zakończone prace aktualizacyjne

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do aplikacji WebEWID należy wyczyścić w przeglądarce pamięć podręczną i pliki cookies.

Pliki do modyfikacji

Uwzględniając uwagi zgłaszane przez wykonawców prac geodezyjnych, dotyczące zbyt długiego czasu oczekiwania na „pliki do modyfikacji” w obszarach, na których prowadzone są prace geodezyjne przez innych wykonawców (istn. blokady), wprowadzamy zmiany do wcześniejszych ustaleń dotyczących udostępniania „plików do modyfikacji” (kcd z blokadą):

Od dnia 19 września 2016 r.*, po upływie 5 dni roboczych** jeżeli wykonawca prac nie przekaże do MODGiK jednocześnie operatu technicznego i zmodyfikowanego pliku, blokady będą usuwane bez uprzedniego powiadomienia. Przypominamy, że plik modyfikujący wchodzi w skład operatu technicznego (§ 71 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych....). Tym samym przekazanie tylko pliku modyfikującego (bez operatu), również będzie skutkowało usunięciem blokady bez uprzedniego powiadomienia.

Po usunięciu blokady należy ponownie wystąpić o udostępnienie „pliku do modyfikacji”.

W przypadku dużych, skomplikowanych lub nietypowych opracowań okres blokady należy uzgodnić indywidualnie**. Po upływie uzgodnionego terminu blokada zostanie usunięta bez uprzedniego powiadomienia.

* Dotyczy plików do modyfikacji udostępnionych przez MODGiK od dnia 19 września 2016 r.
** Obsługa interesantów: pn. godz. 8:00-15:00; wt.-pt. godz. 8:00-14:00, tel. 89 5232419

Płatności online

W aplikacji internetowej WebEWID zastała uruchomiona usługa płatności online PayByNet firmy KIR S.A. Usługa pozwala na przeprowadzanie szybkich płatności z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard lub bezpośrednio z kont w wybranych bankach.

Dokonanie przez Płatnika płatności za pomocą usługi PayByNet skutkuje automatycznym odblokowaniem zamówionych usług lub materiałów pzgik w aplikacji internetowej WebEWID, bez konieczności przesyłania dodatkowych potwierdzeń dokonania opłaty.

Z tytułu świadczenia usługi PayByNet firma KIR S.A. pobiera prowizję od Płatnika, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo na ekranie wyboru banku w systemie PayByNet. Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

Wysokość opłaty za usługę świadczoną przez Usługodawcę, od której to naliczana jest prowizja dla KIR S.A. Prowizja dla KIR S.A.
do 100,00 zł 0,99 zł
od 100,01 zł do 300,00 zł 1,99 zł
od 300,01 zł do 1000,00 zł 2,99 zł
od 1000,01 zł do 5000,00 zł 4,99 zł
od 5000,01 zł do 10000 zł 9,99 zł

Aktualizacja formatek z opisami pozaramkowymi

W ramce (po prawej stronie) umieszczono do pobrania zaktualizowane formatki z opisami pozaramkowymi zalecanymi do stosowania przy sporządzaniu MDCP oraz MGIPOB w postaciach nieelektronicznych (drukowanych), przeznaczonych do uwierzytelnienia w tut. MODGiK.

Aktualizacja TurboMAP - eksport KCD do DXF

Najnowsza wersja programu TurboMAP 9.0 w wersji demonstracyjnej (bez klucza) pozwala na eksport danych z plików w formacie KCD m.in. do plików w formacie DXF 2000 firmy Autodesk Inc oraz DGN V7 firmy Bentley Systems.

Dane zapisane w poniższych formatach można przeglądać w następujących ogólnodostępnych i darmowych serwisach:

Umieszczanie w sprawozdaniu technicznym numeru licencji ASG-EUPOS

Na podstawie § 71 ust. 7 pkt 6a Rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), w przypadku wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS, w sprawozdaniu technicznym należy podać numer licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS wystawionej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.).

Włączenie stacji OPNT do ASG-EUPOS

Stacja referencyjna GNSS (zainstalowana w Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego) została włączona do serwisów czasu rzeczywistego ASG-EUPOS. Stacja udostępnia dane korekcyjne RTK oraz została włączona do strumieni sieciowych RTN.

Aktualizacja TurboMAP

W związku z aktualizacją systemu TurboEWID do wersji 9.0 i ze zmianą struktury bazy danych w odgik, proszę o pobranie i aktualizację aplikacji TurboMAP (w najnowszej wersji) oraz o pobranie pliku baza.fdb.

Aktualizacja WebEWID - zgłoszenia prac geodezyjnych

W związku z aktualizacją aplikacji internetowej WebEWID proszę o zwrócenie uwagi na:

 • możliwość deklaracji wielu geodetów uprawnionych do jednego zgłoszenia pracy geodezyjne,
 • konieczność uzgadnia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (zakładka: opłaty / protokoły uzgodnień - przyciski akceptacji, odrzucenia i wydruku protokołu uzgodnień).

Nowe przepisy prawa dot. EGiB, GESUT, BDOT500, mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej

 • Rozp. MAiC z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938)
 • Rozp. MAiC z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)
 • Rozp. MAiC z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2109)

WebEWID - ortofotomapa

Informuję o opublikowaniu w aplikacji internetowej WebEWID warstw rastrowych z ortofotomapą. WebEWID posiada również możliwość dodania warstw z serwisami WMS, np. z ortofotomapą pochodzącą z geoportal.gov.pl.

Aktualizacja WebEWID - osnowa geodezyjna

Informuję o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na:

 • dodany przycisk minimalizowania (zwijania) okna kartoteki punktów osnowy geodezyjnej [-], umożliwiający na podgląd mapy podczas selekcji punktów w ww. kartotece.

Jednocześnie proszę o przeprowadzenie aktualizacji przeglądarek internetowych do ich najnowszych, stabilnych wersji. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerami tel. 89 523-24-19 lub 89 523-27-74.

Aktualizacja WebEWID - udostępnianie materiałów

Informuję o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na:

 • przeniesienie zamówień na materiały do samodzielnego, nowego okna - przycisk [Mat];
 • wybór właściwej pozycji zamówienia wymaga wskazania odpowiedniej tabeli znajdującej się w lewym górnym rogu okna;
 • selekcja punktów osnowy geodezyjnej po numerze odbywa się poprzez wpisanie tzw. "starego numeru" (razem z sekcją) np. 05-1050/1 oraz odznaczenia markera wymuszającego "szukanie w całej bazie".

Komunikacja

Komunikacja pomiędzy ośrodkiem a wykonawcami posiadającymi konta w aplikacji internetowej WebEWID odbywa się poprzez tą aplikację.

Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, materiały wykazane w katastrze nieruchomości, niezbędne do analizy granic dzielonej działki są udostępniane po okazaniu zatwierdzonego wstępnego projekt podziału.

Pliki do modyfikacji

Udostępnianie "plików do modyfikacji" (kcd z blokadą) odbywa się po zakończeniu pomiarów i zgłoszeniu gotowości do przystąpienia do opracowania wyników pomiarów i utworzenia roboczej bazy danych. Zgłoszenie gotowości (zamówienie "pliku do modyfikacji"), wraz z informacją o pomierzonych obiektach, należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci wiadomości zapisanej w pliku tekstowym dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety - przycisk: aparat).

Domyślna długość blokady wynosi 5 dni roboczych. W przypadku dużych, skomplikowanych lub nietypowych opracowań długość blokady należy uzgodnić indywidualnie. Po upływie zadeklarowanego terminu blokada będzie usunięta w przypadku konieczności udostępnienia "plików do modyfikacji" innemu wykonawcy.

Potwierdzenia opłat

Potwierdzenia dokonania opłaty wygenerowane ze strony operatora bankowego należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci pliku zapisanego w formacie pdf dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety - przycisk: aparat).

Warto również śledzić wiadomości zawarte w "informacjach z ośrodka" (Portal geodety - przycisk: białe "i" na niebieskim tle).

E-usługi

Udostępnianie danych przestrzennych, materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacja e-usług odbywa się za pomocą aplikacji internetowej WebEWID (instrukcja obsługi).

Do korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji WebEWID zalecane jest stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek wyłącznie w najnowszych wydaniach.

Zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie działania aplikacji internetowej WebEWID przyjmują:

 • Geomatyka-Kraków S.C. tel.: 12 444-78-27, e-mail: biuro [na] geomatyka-krakow.pl
 • Paweł Witkowski, tel.: 89 523-27-74, e-mail: witkowski.pawel [na] olsztyn.eu

Stanowiska Głównego Geodety Kraju

Wybrane wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju odnoszące się do zapisów treści rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r.

Uwaga, ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie daje upoważnienia Głównemu Geodecie Kraju do wydawania interpretacji prawa. Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako stanowiska w sprawie.

Projekty UE realizowane w MODGiK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Charakterystyka zasobu gromadzonego w MODGiK Olsztyn

System odniesień

 • geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF89
 • układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000
 • układ wysokości Kronsztadt (tzw. Kronsztadt60)

System teleinformatyczny

 • Ewid 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. – komponenty: aplikacja desktopowa TurboEWID, aplikacja internetowa i portal WebEWID.

Gromadzone zbiory danych

 • EGiB – zbiór danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • RCiWN – zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości
 • GESUT – zbiór danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • BDOT500 – zbiór danych obiektów topograficznych...
 • BDSOG – zbiór danych szczegółowych osnów geodezyjnych
 • EMUiA – zbiór danych ewidencji miejscowości ulic i adresów (nie wchodzi w skład pzgik)

Opracowania kartograficzne udostępniane na podstawie ww. zbiorów danych

 • mapa ewidencyjna*
 • mapy zasadnicze*

* pełne pokrycie mapy w postaci elektronicznej (obiektowo-wektorowej), zredagowanej w skali 1:500.

Dane statystyczne

 • m. Olsztyn – miasto na prawach powiatu
 • identyfikator TERYT – TERC: 2862011
 • identyfikator TERYT – SIMC: 0964465
 • Powierzchnia ewidencyjna – 88,33 km2
 • Liczba rejonów statystycznych – 151
 • Liczba jednostek ewidencyjnych – 1
 • Liczba obrębów ewidencyjnych – 141
 • Liczba działek ewidencyjnych – 20 340*
 • Liczba budynków ujawnionych w ewidencji – 23 121*
 • Liczba lokali ujawnionych w ewidencji – 42 632*
 • Liczba punktów adresowych ujawnionych na mapie – 11 517*

* stan na dzień 8 marca 2013 r. (wartości zmienne w czasie)

Pliki cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). W związku z powyższym użytkownik strony może we własnym zakresie ustawić w przeglądarce internetowej poziom, czy, ile i jakie chce cookies przechowywać. Brak takich ustawień jest świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies przez użytkownika strony.