Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 233, 10-750 Olsztyn
adres koresp.: Urząd Miasta Olsztyna, MODGiK
pl. Jana Pawła II Nr 1, 10-101 Olsztyn
rachunek bankowy: 26 1030 1218 0000 0000 9040 1017
tel.: 89 5232419, e-mail: modgik [na] olsztyn.eu

Do pobrania

* Pobrany plik należy zapisać do podkatalogu Data w katalogu programu TurboMAP, np. c:\TurboMAP\Data\ pod nazwą baza.fdb – nadpisując plik istniejący.

** Powyższe formatki są zalecane do stosowania w zakresie treści opisu pozaramkowego mapy do celów projektowych (MDCP) oraz mapy sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego (MGIPOB) w postaciach nieelektronicznych (drukowanych), przeznaczonych do uwierzytelnienia w tut. MODGiK.

Pobrane pliki formatek należy zapisać do podkatalogu Formatki w katalogu programu TurboMAP np. c:\TurboMAP\Szablony\.

Odnośniki

Pliki do modyfikacji

Udostępnianie "plików do modyfikacji" odbywa się po zakończeniu pomiarów i zgłoszeniu gotowości przystąpienia do opracowania wyników pomiarów i utworzenia roboczej bazy danych, wraz ze wskazaniem nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych. Zgłoszenie gotowości (zamówienie "pliku do modyfikacji"), wraz z informacją o ww. danych, należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci wiadomości zapisanej w pliku tekstowym dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety – przycisk: aparat).

Domyślna długość blokady wynosi 5 dni roboczych. W przypadku dużych, skomplikowanych lub nietypowych opracowań długość blokady należy uzgodnić indywidualnie*. W przypadku obszarów, na których prowadzone są prace geodezyjne przez kilku wykonawców prac, w celu udostępnienia plików kolejnemu wykonawcy, blokada zostanie usunięta automatycznie (bez uprzedniego powiadomienia):

 • po upływie 5 dni roboczych lub terminu uzgodnionego, jeżeli dotychczasowy wykonawca prac nie przekaże do weryfikacji dokumentacji zawierającącej wyniki prac wraz ze "zmodyfikowanym plikiem" zawierającym zbiory danych.
 • po upływie 14 dni roboczych, jeżeli dotychczasowy wykonawca prac nie przekaże dokumentacji wraz ze "zmodyfikowanym plikiem" zawierającym zbiory danych, w której poprawił uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w protokole weryfikacji i/lub nie ustosunkował się na piśmie do wyników tej weryfikacji (dot. blokad wydanych od dnia 18 kwietnia 2017 r.).

Po usunięciu blokady można wystąpić o ponowne udostępnienie „pliku do modyfikacji”.

* Obsługa interesantów: pn. godz. 8:00-15:00; wt.-pt. godz. 8:00-14:00, tel. 89 5232419

Aktualizacja WebEWID – tereny zamknięte

W aplikacji internetowej WebEWID została uwidoczniona warstwa wektorowa prezentująca lokalziację terenów zamkniętych na obszarze miasta Olsztyna.

Pomiary geodezyjne a licencja

Przypominamy, że data licencji uzyskanej przez wykonawcę prac geodezyjnych (dot. w szczególności punktów osnowy geodezyjnej), nie może być późniejsza niż data wykonywanych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (pomiary winny być wykonywane po uzyskaniu licencji a nie odwrotnie).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych winien uzyskać od organu udostępniającego materiały zasobu licencję, która określa uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów.

Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów, w myśl przepisów art. 48a ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualizacja WebEWID – wiele płatności online

W aplikacji internetowej WebEWID została zaktualizowana usługa płatności online, która umożliwia jednoczesne opłacenie wielu dokumentów obliczenia opłaty w ramach jednej transakcji (jednej prowizji).

Aktualizacja WebEWID – płatności online

W aplikacji internetowej WebEWID została uruchomiona usługa płatności online PayByNet firmy KIR S.A. Usługa pozwala na przeprowadzanie szybkich płatności z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard lub bezpośrednio z kont w wybranych bankach.

Dokonanie przez Płatnika płatności za pomocą usługi PayByNet skutkuje automatycznym odblokowaniem zamówionych usług lub materiałów zasobu w aplikacji internetowej WebEWID, bez konieczności przesyłania dodatkowych potwierdzeń dokonania opłaty.

Z tytułu świadczenia usługi PayByNet firma KIR S.A. pobiera prowizję od Płatnika, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo na ekranie wyboru banku w systemie PayByNet. Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

Wysokość opłaty za usługę świadczoną przez Usługodawcę, od której to naliczana jest prowizja dla KIR S.A. Prowizja dla KIR S.A.
do 100,00 zł 0,99 zł
od 100,01 zł do 300,00 zł 1,99 zł
od 300,01 zł do 1000,00 zł 2,99 zł
od 1000,01 zł do 5000,00 zł 4,99 zł
od 5000,01 zł do 10000 zł 9,99 zł

Umieszczanie w sprawozdaniu technicznym numeru licencji ASG-EUPOS

Na podstawie § 71 ust. 7 pkt 6a Rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), w przypadku wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS, w sprawozdaniu technicznym należy podać numer licencji na dostęp do usług systemu ASG-EUPOS wystawionej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.).

Włączenie stacji OPNT do ASG-EUPOS

Stacja referencyjna GNSS (zainstalowana w Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego) została włączona do serwisów czasu rzeczywistego ASG-EUPOS. Stacja udostępnia dane korekcyjne RTK oraz została włączona do strumieni sieciowych RTN.

Aktualizacja WebEWID – zgłoszenia prac geodezyjnych

W związku z aktualizacją aplikacji internetowej WebEWID proszę o zwrócenie uwagi na konieczność uzgadnia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (zakładka: opłaty / protokoły uzgodnień – przyciski akceptacji, odrzucenia i wydruku protokołu uzgodnień). Do czasu akceptacji ww. uzgodnienia, udostępnione materiały zasobu są zablokowane do pobrania.

Nowe przepisy prawa dot. EGiB, GESUT, BDOT500, mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej

 • Rozp. MAiC z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938)
 • Rozp. MAiC z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)
 • Rozp. MAiC z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2109)

Aktualizacja WebEWID – ortofotomapa

Informuję o opublikowaniu w aplikacji internetowej WebEWID warstw rastrowych z ortofotomapą. WebEWID posiada również możliwość dodania warstw z serwisami WMS, np. z ortofotomapą pochodzącą z geoportal.gov.pl.

Aktualizacja WebEWID – osnowa geodezyjna

Informuję o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na:

 • dodany przycisk minimalizowania (zwijania) okna kartoteki punktów osnowy geodezyjnej [-], umożliwiający na podgląd mapy podczas selekcji punktów w ww. kartotece.

Jednocześnie proszę o przeprowadzenie aktualizacji przeglądarek internetowych do ich najnowszych, stabilnych wersji. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerami tel. 89 523-24-19 lub 89 523-27-74.

Aktualizacja WebEWID – udostępnianie materiałów zasobu

Informuję o aktualizacji aplikacji internetowej WebEWID. Proszę o zwrócenie uwagi na:

 • przeniesienie zamówień na materiały do samodzielnego, nowego okna – przycisk [Mat];
 • wybór właściwej pozycji zamówienia wymaga wskazania odpowiedniej tabeli znajdującej się w lewym górnym rogu okna;
 • selekcja punktów osnowy geodezyjnej po numerze odbywa się poprzez wpisanie tzw. "starego numeru" (razem z sekcją) np. 05-1050/1 oraz odznaczenia markera wymuszającego "szukanie w całej bazie".

Komunikacja

Komunikacja pomiędzy ośrodkiem a wykonawcami posiadającymi konta w aplikacji internetowej WebEWID odbywa się poprzez tą aplikację.

Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, materiały wykazane w katastrze nieruchomości, niezbędne do analizy granic dzielonej działki są udostępniane po okazaniu zatwierdzonego wstępnego projekt podziału.

Potwierdzenia opłat

Potwierdzenia dokonania opłaty wygenerowane ze strony operatora bankowego należy przesłać poprzez system WebEWID w postaci pliku zapisanego w formacie pdf dodanym do "dokumentacji pracy" (Portal geodety – przycisk: aparat).

Warto również śledzić wiadomości zawarte w "informacjach z ośrodka" (Portal geodety – przycisk: białe "i" na niebieskim tle).

Charakterystyka zasobu gromadzonego w MODGiK

System odniesień

 • geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF89
 • układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000
 • układ wysokości Kronsztadt (tzw. Kronsztadt60)

System teleinformatyczny

Ewid 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. składająca się z komponentów:

 • TurboEWID – aplikacja desktopowa,
 • WebEWID – aplikacja internetowa, składająca się z Portalu mapowego, Portalu geodety, Portalu rzeczoznawcy majątkowego, Portalu branżysty, Portalu koordynatora i Portalu gminnego.
 • Geomaticus – relacyjna baza danych.

Zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

 • EGiB – zbiór danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • RCiWN – zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości
 • GESUT – zbiór danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • BDOT500 – zbiór danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-l:5000
 • BDSOG – zbiór danych szczegółowych osnów geodezyjnych
 • EMUiA – zbiór danych ewidencji miejscowości ulic i adresów (poza pzgik)

Udostępnione z pzgikb dane, zapisane w poniższych formatach można przeglądać w:

Aplikacja TurboMAP w wersji demonstracyjnej (bez klucza) umożliwia na przeglądanie atrybutów obiektów oraz eksport NIE zmodyfikowanych plików w formacie KCD do plików w formacie DXF wer. 2000 lub DGN wer. 7. Eksport danych ze zmodyfikowanych plików w formacie KCD lub eksport do innych formatów wymaga użycia klucza sprzętowego HASP.

W związku z cyklicznymi aktualizacjami systemu EWID 2007 w odgik ważne jest regularne pobieranie i aktualizacja przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych aplikacji TurboMAP (do najnowszej wersji) oraz pliku baza.fdb.

Opracowania kartograficzne udostępniane na podstawie ww. zbiorów danych

 • mapa ewidencyjna*
 • mapy zasadnicze*

* pełne pokrycie mapy w postaci elektronicznej (obiektowo-wektorowej), zredagowanej w skali 1:500.

Dane statystyczne

 • m. Olsztyn – miasto na prawach powiatu
 • identyfikator TERYT – TERC: 2862011
 • identyfikator TERYT – SIMC: 0964465
 • Powierzchnia ewidencyjna – 88,33 km2
 • Liczba rejonów statystycznych – 151
 • Liczba jednostek ewidencyjnych – 1
 • Liczba obrębów ewidencyjnych – 141
 • Liczba działek ewidencyjnych – 20 340*
 • Liczba budynków ujawnionych w ewidencji – 23 121*
 • Liczba lokali ujawnionych w ewidencji – 42 632*
 • Liczba punktów adresowych ujawnionych na mapie – 11 517*

* stan na dzień 8 marca 2013 r. (wartości zmienne w czasie)

E-usługi

Udostępnianie materiałów, w tym zbiorów danych, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także realizacja e-usług odbywa się za pomocą aplikacji internetowej WebEWID (instrukcja obsługi).

Do korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji WebEWID zalecane jest stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek wyłącznie w najnowszych wydaniach.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do aplikacji WebEWID należy wyczyścić w przeglądarce pamięć podręczną i pliki cookies.

Zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie działania aplikacji internetowej WebEWID przyjmują:

 • Geomatyka-Kraków S.C. tel.: 12 444-78-27, e-mail: biuro [na] geomatyka-krakow.pl
 • Urzad Miasta Olsztyna, tel.: 89 523-27-74, e-mail: witkowski.pawel [na] olsztyn.eu

Projekty zrealizowane w MODGiK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Pliki cookies

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Użytkownik strony może we własnym zakresie ustawić w przeglądarce internetowej poziom definiujący czy, ile i jakie pliki cookies chce przechowywać. Brak takich ustawień jest świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies przez użytkownika strony.